Підручники та навчальні посібники за 2021 рік

Підручники з грифом МОН України

Онкологія : підручник / А. І. Шевченко, О. П. Колеснік, Н. Ф. Шевченко, О. М. Сидоренко, А. В. Каджоян, О. М. Левик, Є. І. Савченко, А. Ю. Полковніков ; за ред. А. І. Шевченка. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 488 c. ISBN 978-966-382-791-9

Підручник для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, інтернів, онкологів і сімейних лікарів. У підручнику висвітлено сучасні положення епідеміології, етіології, клініки, діагностики, лікування злоякісних новоутворень і реабілітації онкологічних хворих. Текст посібника написано у повній відповідності до програми викладання онкології. Суттєвою відмінністю від існуючих видань є наявність багатого ілюстративного матеріалу та посилань на відповідні сайти мережі Інтернет, що забезпечує можливість додаткового отримання інформації з онкології. Є також можливість здійснення самоконтролю і оперативного контролю викладачем засвоєння вивченого матеріалу за допомогою тестів. Підручник має електронний додаток.


Підручники з грифом МОЗ України

1.    Загальна хірургія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. МОЗ України / В. П. Андрющенко [та ін.] ; за ред.: Я. С. Березницького [та ін.] ; рец.: М. А. Каштальян, О. Ю. Іоффе, B. П. Польовий. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова книга, 2020. - 344 с. - (Національний підручник). - ISBN 978-966-382-847-3

(Від ЗДМУ - Ганжий В.В.)

Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику структурований, із чіткім виділенням основних розділів теми, і викладений відповідно до професійно орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розрахований на студентів 3 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III–IV рівнів акредитації.


Підручники затверджені Вченою радою

1.    Загальна практика – сімейна медицина : підруч. для студентів VI курсу мед. ф-тів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія» / Н. С. Михайловська, О. В. Шершньова, Г. В. Грицай, Т. О. Кулинич, О. О. Лісова, І. О. Стецюк. - Запоріжжя, 2020. -  714 с.


2.    Клінічна фармакологія : підручник / за ред. О. М. Біловола. - Вінниця : Нова Книга, 2021. - 544 с. - ISBN 978-966-382-873-2.

(Від ЗДМУ – Крайдашенко О. В., Кремзер О. О., Свинтозельський О. О.)

Затверджено до видання вченою радою Харківського національного медичного університету як підручник (протокол №5 від 18.06.2020 року)

Анотація:
Підручник складено відповідно до навчальної програми з клінічної фармакології для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. У книзі доступно та наочно подана інформація з дисципліни клінічна фармакологія. Викладений матеріал базується на принципах доказовості та науковості. В тексті книг подана актуальна інформація про всі аспекти клінічної фармакології. Підручник детально та доступно описує всі механізми взаємодії лікарських засобів із мікро та макроорганізмами. У підручнику описані групи лікарських засобів, які використовуються у клінічній практиці лікаря та доповнені прикладами препаратів актуальними на сьогодні в Україні. Висвітлені особливості певних груп лікарських засобів та їх взаємодія. Для зручності читачу окремо винесено таблиці з торговими назвами препаратів та їх аналогами. Книга стане в нагоді студентам вищих медичних навчальних закладів освіти, лікарям-інтернам та практикуючим лікарям.


3.    Побічна дія ліків. Підручник. / Бухтіарова Т. А., Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О., Бухтіярова Н. В., Самура І. Б., Нагорна О. О., Моргунцова С. А., Тихоновський О. В., Єгоров А. А., Риженко В. П. Запоріжжя, 2020. 430 c.


4.    Пропедевтичні основи знань про дитинство : підруч. для студентів ІІІ курсу мед. ф-тів спеціальності 222 «Медицина» / О. Г. Іванько, О. С. Круть, М. В. Пацера [та ін.]. ; за ред. проф. О. Г. Іванька. - Львів : Видавець Марченко Т. В. , 2021. - 420 с.

(Від ЗДМУ - Іванько О. Г., Круть О. С., Пацера М. В., Пащенко І. В., Підкова В. Я., Радутна О. А., Скрипникова Я. С., Соляник О. В., Товма А. В., Безсмертна Ж. В., Дейнега В. А., Бондаренко В. М.)

Посібник, складений на засадах сучасної програми пропедевтики дитячих хвороб (2017), доповнений сучасними вітчизняними та закордонними даними про діагностичні можливості педіатрії, та водночас збагачений фундаментальною антропологічною складовою стосовно фізіології розвитку, є спрямованим на ефективне засвоєння знань про дитинство і підготовку сімейного лікаря.
Посібник призначений студентам медичних факультетів, які починають вивчати педіатрію на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб.


5.    Фармакологія зосновами патології : підручник / Ю. М. Колесник, І. С. Чекман, І. Ф. Бєленічев [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2021. – 472 с. ISBN 978-966-382-876-3.

(Від ЗДМУ -  Колесник Ю. М., Бєленічев І. Ф., Бухтіярова Н. В., Моргунцова С. А.)

Рекомендовано і затверджено вченою радою Запорізького державного медичного університету для використання в освітньому процесі як підручник (протокол № 10 від 25 червня 2020 р.).

Підручник складено відповідно до навчальної програми з фармакології для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IVрівнів акредитації. Матеріал підручника відзна- чається оптимальним обсягом, раціональною структурою, чіткістю, логічністю, послідовні- стю й лаконічністю викладу, добре ілюстрований. Заслуговує на увагу те, що традиційний матеріал подано на рівні найсучасніших досягнень науки і практики із застосуванням тер- мінології за новими міжнародними номенклатурами (хімічною, МКХ, анатомічною, гісто- логічною), Міжнародною системою одиниць (СІ) у галузі фармакології й суміжних наук. Для студентів медичних та фармацевтичного факультетів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.6.    Хірургія : підручник / Я. С. Березницький О.В. Білов, Л. С. Білянський [та ін.] ; за ред. Я. С. Березницького.– Вінниця : Нова Книга, 2020. – 528 с. ISBN 978-966-382-834-3

(Від ЗДМУ – Клименко В. М., Никоненко О. С., Никоненко А. О.)

Підручник відповідає вимогам базової підготовки магістра медицини – лікаря загальної практики з питань клінічної хірургії. Матеріал у підручнику розподілений залежно від характеру захворювання та пріоритетів надання медичної допомоги. Кожний хірургічний напрямок викладено за синдромним принципом, що враховує практичний підхід в роботі лікаря, який за окремо виділеним клінічним синдромом планує маршрут встановлення попереднього діагнозу, його клінічного обґрунтування та формує принципи надання медичної допомоги. Кожна тема викладена структуровано, залежно від основного клінічного синдрому, з чітким розподілом основних розділів і відповідно до професійно-орієнтованих завдань затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми подано в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу при використанні кредитно-модульної системи навчання та більш якісному формуванню у студента навичок клінічного мислення. Підручник розраховано на студентів 4–6 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III і IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів.


7.    Traumatology and orthopedics. Part ІI. Specific issues of traumatology and orthopedics=Травматологія та ортопедія. Частина ІІ. Окремі питання травматології та ортопедії [Електронний ресурс] : підруч. для студентів – іноземних громадян V курсу мед. ф-тів спеціальності «Медицина» / М. Л. Головаха, М. О. Кожем’яка, С. О. Масленніков, Є. О. Білих. - Запоріжжя, 2020.  - Електронні тест. дані. - 14 Mb.


Підручники затверджені ЦМР

1.    Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень. Підручник для студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». 2-ге вид., доопрац. та перероб. / Михайловська Н. С., Стецюк І. О., Кулинич Т. О., Антипенко О. О. Запоріжжя, 2021. 363 с.
2.    Основи здорового способу життя. Підручник для студентів медичних факультетів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». / Михалюк Є. Л., Резніченко Ю. Г. Запоріжжя, 2021. 160 с.
3.    Перші кроки з українською. Частина І. Підручник для слухачів – іноземних громадян довузівського етапу підготовки. / Васецька Л. І., Манаева Г. С., Гроссу Н. В., Савченко Л. А., Черновол О. Г. Запоріжжя, 2021. 228 с.
4.    Перші кроки з українською. Частина ІІ. Підручник для слухачів – іноземних громадян довузівського етапу підготовки. / Васецька Л. І., Соловйова О. В., Манаева Г. С., Давидова., І. В., Завгородня Д. О., Новікова І. Г., Сіра Л. І., Черновол О. Г. Запоріжжя, 2021. 417 с.
5.    Українська мова від А до Я. Підручник для студентів – іноземних громадян І-ІІ курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина» / Гейченко К. І., Цупікова О. А., Агіна О. І., Коновальчук Н. О., Гриценко О. В. Запоріжжя, 2021. 582 с.
6.    Хірургічні хвороби. Частина І. Підручник для студентів VІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» / Никоненко А. О., Грушка В. А., Головко М. Г., Гайдаржі Є. І., Перцов І. В., Матерухін А. М., Матвєєв С. О., Вільданов С. Р., Зубрик І. В. Запоріжжя, 2021. 277 с.
7.    Хірургічні хвороби. Частина ІІ. Підручник для студентів VІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» / Никоненко А. О., Грушка В. А., Головко М. Г., Гайдаржі Є. І., Перцов І. В., Матерухін А. М., Матвєєв С. О., Вільданов С. Р., Зубрик І. В.  Запоріжжя, 2021. 302 с.

 

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту