Положення про бібліотеку

Положення про бібліотеку

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблене у відповідності із Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Законом України «Про вищу освіту», Статутом Запорізького державного медико-фармацевтичного університету та іншими чинними нормативними актами КМУ, МОН України, МОЗ України тощо.

1.2. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси.
1.3. Бібліотека у своїй діяльності керується чинними Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, чинними стандартами у сфері освітньої діяльності та бібліотечної справи, іншими нормативно-правовими актами, Статутом університету, рішеннями трудового колективу університету, Вченої ради університету, наказами ректора, цим Положенням.
1.4. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.
1.5. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються «Правилами користування бібліотекою», які затверджуються ректором університету і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.
 

2.  ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.
2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.
2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.
2.4. Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.
2.5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.
2.6. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.
2.7. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями і установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатики, бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства.
2.8. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.
2.9. Координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами Університету, громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств.
2.10. Налагодження прямих зв'язків з бібліотеками інших країн, співробітництва з освітніми добродійними фондами, організаціями, установами тощо.
2.11. Підвищення рівня інформаційного забезпечення наукових досліджень.
2.12. Забезпечення відповідності складу та обсягу інформаційно-бібліотечних ресурсів інформаційним потребам користувачів;
2.13. Здійснення господарської діяльності, спрямованої на забезпечення та оптимізацію інформаційного і бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів з використанням елементів госпрозрахунку згідно з чинним законодавством.
 

3.  ФУНКЦІЇ БІБЛІОТЕКИ

3.1. Здійснення інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів.
3.2. Організація диференційного (індивідуального та групового) обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.
3.3.  Надання користувачам бібліотеки основних бібліотечних послуг.
3.4. Реалізація можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного та міжнародного абонементів, внутрішнього та міжнародного книгообміну, електронної доставки документів тощо.
3.5.  Вивчення інформаційних потреб користувачів та здійснення оперативного забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів Університету, використання різних форм і методів індивідуального, групового і масового інформування. Проведення соціологічних опитувань та досліджень читацьких інтересів.
3.6.  Підвищення ефективності інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечення користувачам доступу до інформаційних ресурсів як в Українв, так і за її межами.
3.7.  Організація занять з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагування бібліотечно-бібліографічних знань шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо.
3.8.  Надання користувачам додаткових платних послуги згідно чинного законодавства.
3.9.  Формування бібліотечних фондів відповідно до навчальних планів, програм та тематики наукових досліджень Університету шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних видань та електронних баз даних.
3.10. Здійснення організації, раціонального розміщення та обліку бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрації, консервації, копіювання та оцифровування.
3.11. Внесення пропозиції щодо видання навчальної літератури.
3.12. Вилучення з бібліотечних фондів документів, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношених та дублетних примірників згідно з діючими законодавчими актами.
3.13. Створення та ведення системи бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та баз даних на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.
3.14. Участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.
3.15. Розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням новітніх технологій.
3.16. Проведення читацьких конференцій, літературних вечорів, диспутів, інших масових заходів.
3.17. Ведення господарської діяльності, спрямованої на поліпшення умов праці користувачів та співробітників бібліотеки.
3.18. Обслуговування сторонніх організацій та громадян згідно з «Правилами користування бібліотекою університету».
3.19. Участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах.
3.20. Проведення наукових  досліджень у галузі бібліотекознавства, інформатики, бібліографії, історії книги та ін.
3.21. Проведення науково-методичної роботи (аналітичної, організаційної, консультативної) з вдосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.
3.22. Забезпечення безперервної освіти, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.
 

4.  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1.  Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у «Положенні про бібліотеку університету».
4.2.  Представляти Університет в різних установах і організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами.
4.3.  Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Університету. Одержувати від структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.
4.4.  Розпоряджатися виділеними бібліотеці асигнуваннями. Вносити пропозиції керівництву Університету щодо структури та штатного розпису бібліотеки.
4.5.  Визначати згідно з правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки. Визначати вартість загублених читачами книг та інших документів, враховуючи ринкові ціни на книжкову продукцію.
4.6.  Надавати користувачам додаткові платні послуги відповідно діючому законодавству України. Статуту Запорізького державного медико-фармацевтичного університету та Положенню про надання додаткових платних послуг бібліотекою ЗДМФУ.

4.7. Бібліотечні працівники мають право на:

4.8. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1.  Керівництво бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується ректору і є членом Вченої ради університету. Директор бібліотеки обирається Вченою радою університету і затверджується наказом ректора.
5.2.  Директор у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи бібліотеки, результати її фінансово-господарської діяльності, стан і збереження фонду та іншого майна; організацію роботи, пов’язану із захистом, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберігання, адаптуванням, зміною, відновленням, використанням та поширенням, знеособленням, знищенням персональних даних; вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також за дії (бездіяльність) підлеглих осіб. Директор видає розпорядження та накази, які обов'язкові для виконання працівниками бібліотеки.
5.3.  Керівництво Університету забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів, виділяє бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп'ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо.
5.4.  Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням директора бібліотеки.
 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

6.1.  Структура та штатний розклад бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються ректором Університету за поданням директора бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.
6.2.  Режим роботи бібліотеки відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Університету.
6.3.  З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно- гігієнічних норм та вимог з охорони праці співробітників бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.
6.4. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі Примірного положення і затверджується ректором Університету.
6.5.    Структура бібліотеки:
відділ обслуговування з секторами: сектор абонементу навчальної літератури, сектор читальних залів, сектор абонементу наукової літератури; відділ комплектування, наукової обробки документів і організації каталогів з секторами: сектор комплектування та обліку документів; сектор наукової обробки документів і організації каталогів; інформаційно-бібліографічний відділ; відділ інформаційних технологій; відділ зберігання фондів; відділ інформаційно-аналітичного моніторингу з сектором наукометричного аналізу.
6.6.  Бібліотека залучає читачів до управління бібліотекою і до оцінки її діяльності.
6.7.  Для узгодження діяльності бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою Університету та надання їй дієвої допомоги у вирішенні актуальних питань бібліотечної діяльності на правах дорадчого органу створюється Бібліотечна рада, до складу якої входять як представники факультетів, так і провідні спеціалісти бібліотеки. Склад Ради затверджується ректором університету за поданням директора бібліотеки.
6.8.  З метою розвитку демократичних основ та колегіальності у вирішенні основних бібліотечних питань створюються професійні ради - методична рада, рада з управління, рада з комплектування тощо.
6.9.  Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вишу освіту відповідно до профілю Університету. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених керівництвом Університету. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством України.
6.10. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.
6.11. Забороняється переміщення бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів.


7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1.  Бібліотека вирішує покладені завдання у взаємодії з керівництвом Університету, факультетами, кафедрами, навчально-методичними комісіями факультетів та іншими структурними підрозділами, які включені в організаційну структуру Університету.
7.2.  Завдання, зміст роботи, взаємозв'язки, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються відповідними положеннями, правилами користування бібліотекою, даним Положенням.
7.3.  Бібліотека взаємодіє з усіма структурними підрозділами, що входять в сферу діяльності бібліотеки, визначеними цим Положенням.
7.4.  Отримання і надання інформації (від кого, кому, в які терміни і яку інформацію) визначається поточними планами роботи бібліотеки, наказами, вказівками та розпорядженнями керівництва Університету і бібліотеки.

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту