Правила користування

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу у відповідності з вимогами системи управління якості (СУЯ), визначеними міжнародним стандартом ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008).

1.2.  Бібліотека надає користувачам усіх категорій необхідну інформацію і документи, незалежно від їх локалізації в системі інформаційних ресурсів, для забезпечення ефективного розвитку навчальної, науково-дослідної та культурно-просвітницької діяльності Університету, створює комфортні умови для обслуговування читачів та їх роботи.

1.3.  Бібліотека Університету застосовує такі форми обслуговування: абонементи - науковий, навчальний, художній; читальні зали; міжбібліотечний абонемент; читальні зали у студентських гуртожитках, комп’ютерний читальний зал.

1.4.  Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і перебувають під охороною держави.

1.5.  Користування бібліотекою університету безкоштовне. Платні послуги надаються додатково відповідно до чинного законодавства. Вартість послуг затверджується ректором.

1.6.  Правила користування НБ затверджує ректор університету.

2.  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

2.1.  Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи Університету.

2.2.  Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

2.3.  Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

2.4.  Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи вищого навчального закладу, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.

2.5.  Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

2.6.  Проводить диференційоване обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

2.7.  Забезпечує належний рівень обслуговування користувачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників. Створює максимально комфортні умови та вільний доступ до фондів бібліотеки для роботи з різними джерелами інформації.

2.8.  Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів, науковців, аспірантів та студентів Університету, проводить дослідження читацьких потреб та інтересів з метою оптимального їх задоволення.

2.9.  Надає читачам інформацію про платні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами, в т.ч. і за допомогою технології Wi-Fi.

2.10.  Впроваджує нові автоматизовані технології у бібліотечне обслуговування, бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

2.11.  Розширює можливості інформаційного забезпечення користувачів, використовуючи МБА, внутрішній та міжнародний книгообмін, національну та міжнародну інформаційні мережі.

2.12.  Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.

2.13.  Забезпечує інформування користувачів про види бібліотечних послуг.

2.14.  Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

2.15.  Постійно вдосконалює в НБ процеси, визначені системою управління якості ЗДМФУ, шукає сучасні підходи до вирішення поставлених завдань у відповідності з міжнародним стандартом якості ISO 9001:2008.

3.  УМОВИ ЗАПИСУ В БІБЛІОТЕКУ

3.1.  Право користування бібліотекою мають:

3.1.1.  Професорсько-викладацький склад, наукові працівники, аспіранти, докторанти, студенти, слухачі і працівники адміністративно-господарського, навчально-виробничого, навчально-допоміжного складу Університету.

3.1.2.  Викладачі та студенти медичного коледжу ЗДМФУ.

3.1.3.  Працівники Університетської клініки.

3.1.4.  Слухачі курсів підвищення кваліфікації.

3.1.5.  Працівники інших вищих навчальних закладів та установ, що мають угоду про співробітництво з університетом.

3.1.6.  Користувачі, перелічені в пп. 3.1.2 – 3.1.5, обслуговуються лише в читальних залах.

3.2.  Порядок запису користувачів до наукової бібліотеки.

3.2.1.  На весь контингент університету створюється єдина електронна БД. При записі до бібліотеки користувач отримує

пластиковий читацький квиток з власним кодом, який відповідає штрихкоду його електронного формуляру, сплативши його вартість у відділі інформаційних технологій бібліотеки.

3.2.2.  Підставою для отримання пластикового читацького квитка студентам, слухачам, аспірантам, професорсько-викладацькому складу, науковцям, працівникам Університету є:

-   паспорт;

-   студентський/аспірантський квиток або копія/витяг з наказу ректора університету про зарахування на навчання;

-   службове посвідчення.

Користувачам інших категорій:

-   дозвіл на користування бібліотекою усталеного зразка надається на прохання організації або за особистою заявою.

3.2.3.  Відомості, надані під час реєстрації громадянина, є конфіденційними відповідно Закону України "Про захист персональних даних" і використовуються лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

3.2.4.  Перед записом в бібліотеку користувачі повинні ознайомитись з Правилами користування бібліотекою, заповнюють реєстраційну картку користувача (Додаток А), де своїм підписом підтверджують своє зобов’язання їх неодмінного виконання, згоду з умовами автоматизованої системи обслуговування та свою відповідальність за дотримання авторських прав під час роботи з повнотекстовими електронними документами.

3.2.5.  Пластиковий читацький квиток є єдиним документом, на підставі якого здійснюється обслуговування користувачів бібліотеки.

3.2.6.  Передавати пластиковий читацький квиток іншим особам заборонено.

3.2.7.  У разі втрати пластикового читацького квитка користувач повинен в 3-денний строк повідомити про це сектор обліку читачів для блокування читацького формуляра.

3.2.8.  Для отримання дублікату пластикового читацького квитка, користувач повинен відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення (у відділі інформаційних технологій бібліотеки) і отримати дублікат протягом місяця з моменту подання заяви на ім’я директора бібліотеки.

3.2.9.  Втрата пластикового читацького квитка не знімає відповідальності за літературу, отриману в бібліотеці на його підставі.

4.  ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ФОНДАМИ

4.1.  Користування Бібліотекою є безкоштовним. Перелік окремих видів платних послуг, що надає Бібліотека, та розмір їх оплати визначаються у встановленому порядку відповідно до окремих регламентуючих документів.

4.2.  Обслуговування користувачів бібліотеки здійснюється на підставі пластикового читацького квитка в автоматизованому та традиційному (філії бібліотеки) режимі. Видача документів здійснюється за вимоговими листами, усною заявою та попереднім замовленням.

4.3.  Для отримання літератури, користувач повинен подати пластиковий читацький квиток, заповнити читацьку вимогу (за формою додатка Б) чи дати усний запит та розписатися за отримані видання.

4.4.  В режимі автоматизованого обслуговування користувача всі записи про замовлені, видані та повернені документи здійснюються через АБІС ИРБИС64 та фіксуються в електронному формулярі.

4.5.  Користувач має змогу через авторизацію перевірити свій електронний формуляр, який розміщено в електронному каталозі на сайті бібліотеки.

Примітка: Авторизацією є прізвище користувача українською мовою (логін) і номер читацького квитка (пароль).

4.6.  При отриманні літератури на абонементі користувач повинен звірити наявну літературу з даними в контрольному талоні та розписатися за неї.

4.7.  Підпис на контрольному талоні є підставою для визнання відповідальності користувача за документи, зафіксовані в електронному формулярі.

4.8.  Повернення літератури засвідчує бібліотекар підписом у паперовому читацькому формулярі або вилученням її в електронному формулярі.

4.9.  Контрольний талон роздруковується на абонементі навчальної літератури при кожному відвідуванні. Контрольні талони зберігаються у бібліотеці і анулюються наприкінці навчального року за умови повернення користувачем до бібліотеки всієї літератури.

4.10.  Наукова література видається на абонементі терміном на один тиждень:

-   професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10-15 примірників;

-   студентам – до 5 примірників.

4.11.  Художня література видається в кількості до 5 примірників на термін до 30 днів.

4.12.  Підручники та навчальні посібники у бібліотеці університету видаються на семестр або навчальний рік.

4.13.  На абонементах з автоматизованою системою обслуговування порушення термінів користування документами фіксується у електронному формулярі користувача через відмітку «Борг», що автоматично блокує процес книговидачі, доки документи не будуть повернені.

4.14.  Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжено, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

4.15.  Користувачі всіх категорій (окрім студентів) повинні щорічно (січень-лютий) перереєструватись з пред’явленням всієї літератури, виданої додому.

4.16.  З фондів Наукової бібліотеки не видаються на абонементи:

-   література, видана до 1946 року; рукописні, стародруковані, рідкісні та цінні видання;

-   видання, опубліковані на правах рукописів (дисертації, автореферати  дисертацій, дипломні роботи);

-   довідково-бібліографічні, енциклопедичні видання і довідники;

-   художні альбоми, фотоальбоми, видання поліграфічного мистецтва;

-   видання страхового фонду;

-   періодичні видання;

-   фотографії;

-   мікрофільми;

-   видання на електронних носіях, аудіо/відео матеріали;

-   книги з автографами.

4.17.  Якщо необхідні видання та інші матеріали в бібліотеці відсутні, користувач може скористатися послугами міжбібліотечного абонементу (МБА) (Додаток В).

4.18.  Право користуватися МБА мають науково-педагогічні працівники, професорсько-викладацький склад, аспіранти, докторанти, інтерни Університету.

4.19.  Виданнями, отриманими через МБА, читачі мають право користуватись лише у читальних залах упродовж терміну, обумовленого фондоутримувачем (не більше одного місяця).

4.20.  Література, замовлена користувачами з основного книгосховища зберігається у читальних залах до 10 днів.

4.21.  Користувачі мають право користуватися літературою з основного книгосховища, виданою на замовлення інших читачів у період їх відсутності.

4.22.  При відрахуванні, академічній відпустці чи звільнені із ЗДМФУ користувачі повинні повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі документів та повернути пластиковий читацький квиток.

4.23.  Користувачі, з вини яких завдано шкоди фондам бібліотеки, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.24.  Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними.

4.25.  Вартість пошкоджених чи загублених творів друку та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості та ринкової вартості.

4.26.  Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному журналі і підтверджується підписами користувача і бібліотекаря, що приймає заміну.

4.27.  Користувач, який порушує Правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідування її на термін, що визначається бібліотекою. (див. 11.1-11.8 Правил) 

5.  ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИМ ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ

5.1.  Для роботи з комп’ютерами в комп’ютерному читальному залі користувач зобов’язаний зареєструватися в адміністратора та записатися в журнал реєстрації відвідувань.

5.2.  Користувач зобов’язаний сісти за виділене йому робоче місце. Заборонено займати комп’ютер без дозволу співробітника бібліотеки.

5.3.  Комп’ютер закріплюється за користувачем тільки на час сеансу роботи з Інтернет мережею.

5.4.  Користувач може працювати тільки під своїм реєстраційним ім’ям.

5.5.  Перед роботою необхідно ознайомитися з Правилами користування комп’ютерним читальним залом. Невиконання цієї вимоги не звільняє від відповідальності за порушення вказаних Правил.

5.6.  За пошкодження програмно-технічних засобів читачі притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

6.1.  Користувачі мають право:

6.1.1  Отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу та інші послуги, що надаються НБ.

6.1.2  Отримувати довідково-інформаційне обслуговування.

6.1.3  Отримувати повну інформацію про склад книжкового фонду бібліотеки, в т.ч. через електронний каталог і інші форми бібліотечного інформування.

6.1.4  Отримувати консультативну допомогу в пошуку і виборі джерел інформації, в т.ч. електронних джерел інформації.

6.1.5  Отримувати консультативну допомогу при роботі з електронними джерелами інформації.

6.1.6  Безкоштовного доступу до ресурсів комп’ютерного читального залу бібліотеки.

6.1.7  Користуватися міжбібліотечним абонементом.

6.1.8  Доступу до інформаційних мережі НБ та мереж, в які включена Бібліотека.

6.1.9  Доступу до всіх електронних ресурсів бібліотеки (повнотекстові бази даних наукової періодики, електронні книжки тощо). Доступ надається з будь-якого комп’ютера в мережі ЗДМФУ та авторизований з поза меж ЗДМФУ.

6.1.10  Доступу до Інтернет для забезпечення інформаційних, дослідницьких та освітніх потреб.

6.1.11  Користуватися комп’ютерним читальним залом:

-   працювати з інформацією збереженою на електронних носіях;

-   користуватися ресурсами мережі Інтернет.

-   працювати над виконанням дипломних і курсових робіт, підготовкою рефератів, доповідей, лабораторних робіт з використанням встановленого на комп’ютерах програмного забезпечення;

-   зберігати необхідну інформацію на електронних носіях інформації дозволяється тільки за узгодженням з адміністратором і перевірки ним електронних носіїв на відсутність вірусів.

6.1.12  Користуватися у читальному залі (зона Wi-Fi) власними пристроями: ноутбуками, планшетами, смартфонами.

6.1.13  Отримувати додаткові (платні) послуги.

6.1.14  Подавати пропозиції у письмовій формі щодо поліпшення складу і організації фондів, довідково-інформаційного апарату НБ, умов обслуговування читачів.

6.1.15  Брати участь у читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що проводить НБ.

6.1.16  Обиратися до складу Бібліотечної ради.

6.2.  Користувачі зобов’язані:

6.2.1  Користувачі бібліотеки зобов’язані знати і виконувати Правила користування бібліотекою.

6.2.2  Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів НБ.

6.2.3  Користувач повинен дотримуватися терміну повернення документів. Повертати отримані видання вчасно.

6.2.4  Не виносити з приміщень бібліотеки книги та документи без без дозволу бібліотекаря.

6.2.5  При одержанні документів користувач повинен перевірити їх кількість та наявність в них пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе користувач, який отримав видання останнім.

6.2.6  Не робити жодних позначень і записів у книгах та документах.

6.2.7  Не порушувати порядку розміщення літератури у фонді відкритого доступу.

6.2.8  Не виймати карток з каталогів і картотек, не робити на них жодних позначень.

6.2.9  Дотримуватись правил користування комп’ютерним читальним залом.

6.2.10  Не передавати документи, що надають право користування Бібліотекою (читацький квиток) іншим особам.

6.2.11  Дотримуватися тиші у читальних залах та інших приміщеннях НБ.

6.2.12  Виконувати вимоги працівників бібліотеки щодо порядку користування бібліотечними фондами, перебування у бібліотеці тощо.

6.2.13  Здавати верхній одяг, портфелі, сумки, рюкзаки, дипломати, непрозорі папки та пакети до гардеробу. Бібліотека не несе відповідальності за збереження особистих речей користувачів.

6.2.14  Не псувати бібліотечного майна.

6.2.15  У комп’ютерному читальному залі користувачі зобов’язані:

-   дотримуватись правил техніки безпеки;

-   дбайливо ставитись до устаткування, в разі виявлення непрацюючого комп’ютерного обладнання або програмного забезпечення, негайно повідомляти адміністратора;

-   після закінчення роботи закривати використані програми, застосовуючи стандартні процедури виходу;

-   виконувати розпорядження адміністратора.

6.2.16  На час літніх канікул студенти зобов’язані здати отриману літературу.

6.2.17  Читачі, що не розрахувались з Бібліотекою на початок нового навчального року, не обслуговуються.

6.3.  Забороняється у приміщенні бібліотеки:

-   споживати їжу та напої, робити зачіски тощо;

-   розмовляти у голос;

-   користуватись мобільними телефонами;

-   користуватись звуковідтворюючими технічними засобами тощо.

7.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

7.1.  Користувач, який порушив діючі Правила, несе відповідальність, згідно діючого законодавства України та Правил користування бібліотекою.

7.2.  Користувачі, які порушили Правила, можуть бути позбавлені права користування бібліотекою на термін від 1 до 6 місяців.

7.3.  Користувач, який виніс без дозволу працівника друковане або електронне видання за межі бібліотеки, позбавляється права користування бібліотекою на 1 місяць.

7.4.  Користувач, який завдав шкоди друкованому виданню (вирвав або порізав сторінки), позбавляється права користування бібліотекою терміном на 1 місяць і зобов’язаний зробити заміну новим виданням, визнаним бібліотекою рівноцінним.

7.5.  Користувач, який у визначений термін не повернув на абонементи літературу, позбавляється права користування абонементами.

7.6.  Користувач, який передав свій пластиковий читацький квиток іншій особі для отримання літератури в бібліотеці позбавляється права користування бібліотекою на 3 місяці.

7.7.  При порушенні тиші в читальних залах бібліотеки, у випадку, якщо користувач не реагує на зауваження працівника залу, бібліотекар має право в цей день позбавити користувача можливості користуватися читальним залом.

7.8.  За порушення громадського порядку або правил користування співробітники комп’ютерного читального залу можуть позбавити користувача доступу в комп’ютерний зал на один тиждень (у разі повторних порушень термін обмеження доступу може збільшитися).

7.9.  Інформація про порушення правил користування бібліотекою передається в деканат або ректорат університету.

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту