Безпечна та здорова праця в умовах зміни клімату

Безпечна та здорова праця в умовах зміни клімату

Щорічно, 28 квітня, відзначаємо Всесвітній день охорони праці, спрямований на акцентування уваги суспільства, державних структур та економічних суб’єктів на проблемах охорони праці, а також на запобіганні нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням.

У 2024 році особливу увагу приділено на вивчення впливу зміни клімату на безпеку та гігієну праці, що підкреслено в оголошеній темі «Забезпечуємо безпечну та здорову працю вже зараз в умовах зміни клімату». Адже зміна клімату суттєво впливає на сферу професійної діяльності, зокрема на безпеку та здоров’я працівників. Серед професійних ризиків, що зростають внаслідок цих процесів, можна виокремити: тепловий стрес, УФ-випромінювання, забруднення повітря, великі промислові аварії, екстремальні погодні явища, зростання трансмісивних захворювань і підвищений вплив хімічних речовин.

Ця ситуація накладає певні вимоги до працівників та роботодавців, які полягають у постійному удосконаленні заходів з охорони праці та гігієни. Крім того, вона потребує впровадження нових технологій та методів захисту, для забезпечення безпеки та здоров’я на робочому місці в умовах нинішнього кліматичного контексту.

Пропонуємо переглянути добірку літератури з теми, яка включає законодавчі положення, підручники та навчальні посібники з охорони праці та гігієни в галузі.

 

Про охорону праці : Закон України від 21.11.2002 р. № 229-IV. - Суми : ТОВ «ВВП НОТІС», 2022. - 32 с.

Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

 

 

 

 

Охорона праці в медичній галузі : підручник / за заг. ред. О. П. Яворського. - Київ : ВСВ «Медицина», 2021. - 488 с.

Видання підготовлено фахівцями кафедри гігієни та екології № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та інших провідних медичних закладів вищої освіти України. У ньому викладено правові й організаційні засади охорони праці в медичній галузі, питання гігієни та фізіології праці, оцінки впливу факторів виробничого середовища на здоров’я медичного персоналу, висвітлено питання обґрунтування та запровадження комплексу заходів, спрямованих на зниження або усунення факторів ризику, збереження високого рівня працездатності, запобігання виникненню професійних і виробничо обумовлених захворювань, нещасних випадків та формування безпечного середовища в закладах охорони здоров’я.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків, спеціалістів із охорони праці.

 

Костенецький М. І. Радіоекологія середовища життєдіяльності населення Запорізької області : монографія / М. І. Костенецький, А. І. Сєвальнєв, А. В. Куцак ; рец.: Т. О. Павленко, І. В. Кочін. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. - 151 с. - ISBN 978-966-417-166-2.

В монографії досліджено радіоекологію середовища життєдіяльності населення Запорізької області, визначено основні джерела радіоактивного забруднення території, рівні і структуру доз опромінення населення за рахунок природної радіації, харчового раціону, медичних процедур, оцінено дозове навантаження на населення. Розглянуто основні існуючі в Запорізькій області радіаційні джерела, приведено їх характеристики, дана оцінка ступеню їх впливу на навколишнє середовище і людину. Окремий розділ присвячено проблемі здійснення радіаційного контролю за середовищем життєдіяльності людини, представлено пропозиції для вирішення наукової задачі щодо удосконалення існуючої системи радіаційно-екологічного моніторингу.

Для науковців та лікарів, які працюють в області радіоекології; викладачів, студентів, а також для усіх тих, хто цікавиться питаннями радіоекології та охорони природного середовища.

 

Практична охорона праці в медичній галузі : навч. посіб. / за заг. ред. О. П. Яворського. - Київ : ВСВ «Медицина», 2023. - 391 с.

Навчальний посібник підготовлено фахівцями кафедри гігієни та екології № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та інших провідних медичних закладів вищої освіти України. Посібник спрямований на формування базових знань, вмінь і компетенцій у студентів, які навчаються на за освітньо-професійними програмами «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація. Промислова фармація», «Медична психологія», «Фізична терапія, ерготерапія», «Громадське здоров’я» та інші, де категорії «Безпека і гігієна праці медичного (фармацевтичного) персоналу» та «Безпека пацієнтів» розглядаються з позиції єдності й цілісності поняття «Безпечне лікарняне середовище». У посібнику викладено питання практичного застосування методології визначення ризиків можливих небезпек та керування ними; дослідження динаміки працездатності, шляхів виявлення та профілактики хронічної втоми і професійного вигорання медичних працівників, гігієнічної регламентації шкідливих чинників та оцінки умов праці медичних працівників; приділено увагу методичним підходам до оцінки індивідуального здоров’я людини; подано матеріал із електро- та пожежної безпеки; наведено методики розслідування нещасних випадків та аварій у закладах охорони здоров’я; висвітлено нові підходи до здійснення інфекційного контролю як складової безпеки лікарняного середовища тощо. Посібник устаткований довідковим матеріалом, кожна глава містить практичні задачі та завдання.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків, спеціалістів із охорони праці.

 

Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі : навч. посіб. / за ред. О. П. Яворовського, І. В. Сергети. - Київ : ВСВ «Медицина», 2019. - 224 с.

Навчальний посібник підготовлено фахівцями провідних медичних закладів вищої освіти України. Тестові завдання і ситуаційні задачі розроблено до всіх тем практичних занять з охорони праці в медичній галузі відповідно до нових навчальних програм для цієї дисципліни. Значну увагу приділено правовим і організаційним аспектам охорони праці; питанням гігієнічної характеристики умов праці медичних працівників, атестації робочих місць; розслідуванню та обліку професійних захворювань, нещасних випадків та аварій у лікувально-профілактичних закладах; гігієні та охороні праці в медичних закладах та виробничій безпеці медичного персоналу.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів та практичних лікарів.

 

Гігієна та медична екологія : в 2-х кн. / Гребняк М. П. та ін. - Запоріжжя, 2019. - 215 с.

З позицій превентивної медицини та медичної екології викладено основи профілактики несприятливих чинників зовнішнього середовища. Викладання матеріалу у підручнику керуючого типу спрямовано на формування орієнтовної основи дій на оцінку реальних ситуацій, виявлення факторів ризику, визначення їх впливу на здоров’я, обґрунтування лікувально-оздоровчих та профілактичних заходів.

Для студентів вищої медичної школи.

 

 

Гігієна та медична екологія : практикум для самостійної аудиторної та позааудиторної підготовки до практичних занять і ліцензійного іспиту «Крок-2» / за заг. ред. М. П. Гребняка. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2020. - 187 с.

Підручник керуючого типу призначено для сприяння студентам засвоєння оцінки реальних ситуацій, виявлення факторів ризику, визначення їх впливу на стан здоров’я, обґрунтування заходів з їх оздоровлення. Навчальний підручник підготовлено у вигляді Compendium (скорочення) тобто у сумарному викладенні основних положень. У посібнику наведені основні терміни, гігієнічні положення, способи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища, обґрунтування лікувально-оздоровчих та профілактичних заходів.

Даний підручник розроблений відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, типової програми навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України в галузі знань 1201 «Медицина».

 

28.04.2024

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту