Ангели милосердя

Ангели милосердя

до Міжнародного дня медичної сестри

Надія у часи випробувань, опора у годину слабкості

 

12 травня відзначається Міжнародний день медичних сестер, ініційований Міжнародною радою медсестер (ICN), заснованою в 1899 році та є федерацією понад 130 національних асоціацій, які представляють близько 28 мільйонів медсестер у всьому світі.

Цього року оголошена тема - «Економічна сила турботи», причини обрання якої пояснила президент ICN – доктор Памела Чіпріано:

«Попри те, що сестринська справа є основою охорони здоров’я, вона часто стикається з фінансовими обмеженнями та соціальною недооцінкою. ICN вирішила зосередити увагу на економічній силі догляду з метою зміни сприйняття та продемонструвати, як стратегічні інвестиції у сестринську справу можуть принести значні економічні та соціальні вигоди…». Як зазначила доктор Чіпріано, тему було обрано, щоб наголосити на необхідності розглядати сестринську справу як інвестицію, а не як витрати, і змінити уявлення про її економічні та соціальні вигоди: «Спираючись на уроки, винесені з пандемії COVID-19, і визнаючи загрозу здоров’ю населення в усьому світі через конфлікти, кліматичну кризу та фінансову нестабільність, ми вважаємо, що настав час виступити за зміну поглядів та політики» (https://www.icn.ch/news/international-nurses-day-2024-theme-announced-our-nurses-our-future-economic-power-care).

Медичні сестри відіграють важливу роль у забезпеченні догляду та підтримки пацієнтів у всіх сферах медичної діяльності. Їхні знання, навички та відданість сприяють забезпеченню безпеки та комфорту пацієнтів, а також підвищують ефективність медичної допомоги.

Колектив бібліотеки висловлює найщирішу вдячність усім медичним сестрам за професіоналізм і людяність. Ваш внесок у розвиток та підтримку галузі охорони здоров’я є надзвичайно важливим. Наснаги, миру та здоров’я!

Усім зацікавленим пропонуємо переглянути добірку видань за темою:

 

Історія медицини і медсестринства : навч. посіб. / Л. Ф. Луцик, В. Р. Малюта, В. І. Мельник, О. Г. Григола. - Київ : ВСВ «Медицина», 2018. - 376 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Історія медицини і медсестринства». У посібнику висвітлено зародження та розвиток медицини стародавніх цивілізацій, середньовіччя, нової та новітньої історії. Крім того, вміщено матеріали про історичну ідентифікацію української медицини.

Структура кожного розділу включає короткий опис розвитку медичних знань у певний історичний період, запитання та завдання для перевірки знань студентів, ілюстрації, а також питання для підсумкового контролю (диференційованого заліку), перелік використаної літератури й електронний ресурс.

Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ та інститутів медсестринства, а також для широкого загалу читачів, які прагнуть глибше пізнати минуле і сучасне медицини.

 

Лісовий В. М. Основи медсестринства / В. М. Лісовий, Л. П. Ольховська, В. А. Капустник. - Київ : ВСВ «Медицина», 2018. – 912 с.

Підручник за структурою відповідає освітньо-професійним програмам підготовки спеціалістів за спеціальностями «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа». Описано засоби, форми та методи роботи молодших медичних працівників відповідно до навчального плану та вимог типової програми з дисципліни «Основи медсестринства», навчальним програм з питань сестринської, лікувальної та акушерської справи.

У розділі «Основи практичної діяльності медичної сестри. Маніпуляційна техніка» приділено увагу оволодінню не лише маніпуляційною технікою, а й майстерністю спілкування медичної сестри з пацієнтами та їхнім оточенням, навчанню пацієнта та (або) членів його сім’ї необхідним навичкам догляду в домашніх умовах. Детально викладено мету виконання кожної маніпуляції, показання, протипоказання, можливі ускладнення та послідовність проведення основних маніпуляцій. Наведено приклади планів догляду та навчання пацієнтів для розв’язання цих проблем. Доповнено розділами, які висвітлюють питання страхової медицини, домедичної та паліативно-хоспісної допомоги, організації надання медичної допомоги в умовах бойових дій.

Для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства, а також для самопідготовки медичних сестер до атестації.

 

Медсестринство у внутрішній медицині : підручник / О. С. Стасишин  [та ін.]. - Київ : ВСВ «Медицина», 2019. - 496 с.

Підручник відповідає типовій програмі для медичних училищ, коледжів та інститутів медсестринства. Узагальнено відомості про розвиток внутрішньої медицини як науки, коротко наведено історичні факти, принципи організації та методи надання лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам в Україні, а також визначення теоретичних положень, що стосуються таких понять, як хвороба, симптоми, проблеми, медсестринський діагноз. Подано характеристику методів обстеження пацієнта медичною сестрою. Акцентовано увагу на функції медичної сестри відповідно до етапів медсестринського процесу. Описано основні захворювання внутрішніх органів, починаючи з анатомо-фізіологічних особливостей усіх систем організму, клінічні ознаки, основні проблеми пацієнта, планування медсестринських втручань, основні принципи лікування, диспансеризацію, профілактику.

Для студентів медичних училищ, коледжів та інститутів медсестринства.

 

Медсестринство в педіатрії : підручник / за ред. В. С. Тарасюка. Київ : ВСВ «Медицина», 2021. 336 с.

Підручник підготовлено за новою програмою. Кожне дитяче захворювання описано за схемою медсестринського процесу, а саме: визначення, чинники, класифікація, клінічні прояви, оцінювання стану, план сестринського догляду, реалізація плану догляду, оцінювання результатів. Викладено основні положення, що стосуються медсестринського догляду за хворими дітьми. Плани медсестринського догляду наведено за схемою «проблема – причина – очікуваний результат – дії медичної сестри». Подано інструкції до виконання практичних навичок. Запропоновано тестові завдання та контрольні ситуаційні задачі, складено таблиці з відповідями до них.

Для студентів медичних закладів фахової передвищої освіти, а також працівників практичної охорони здоров’я.

 

Організація роботи операційної медсестри : навч. посіб. / Р. О. Сабадишин [та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2020. - 248 с.

При поданні практичного матеріалу одна з ряду подібних алгоритмічних інструкцій описується детально, у вигляді повного технологічного процесу й виконання, інші – скорочено, з метою уникнення перенавантаження посібника типовою одноманітною інформацією.

Посібник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації і створений відповідно до навчальної програми з дисциплін «Медсестринство в хірургії», затвердженої Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України для спеціальності «Сестринська справа».

 

Козько В. М. Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах / В. М. Козько, Г. О. Соломенник, К. В. Юрко. - Київ : ВСВ «Медицина», 2018. - 256 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типових навчальних програм з дисциплін «Медсестринство в інфекційних хворобах», «Медсестринство в інфектології» для студентів зі спеціальності «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Нозологічні форми викладено за однотипною схемою: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, діагностика, лікування, профілактика. Опису кожної групи хвороб залежно від механізму зараження передує їх загальна характеристика з наведенням особливостей усіх етапів медсестринського процесу. Особливу увагу приділено питанням загальної інфектології, догляду за хворими, наданню невідкладної допомоги.

У посібнику використано матеріали та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних фахівців, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України.

Поданий матеріал викладено на сучасному науковому рівні відповідно до чинних міжнародних рекомендацій.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, медичних сестер практичної охорони здоров’я.

 

Погорєлов І. І. Медсестринство в психіатрії і наркології : підручник / І. І. Погорєлов, С. Ю. Сезін. - Київ : ВСВ «Медицина», 2018. - 352 с.

У підручнику викладено матеріал із питань психіатрії та наркології відповідно до сучасної навчальної програми.

Значну увагу приділено питанням професійної діяльності медичної сестри та фельдшера в роботі з пацієнтами психіатричного та наркологічного профілю.

Описано сучасні уявлення про психіатричні та наркологічні хвороби, а також психопатологічні феномени, симптоми та синдроми, що їх спостерігають при різних психічних розладах.

Визначено роль, місце і завдання медичної сестри під час надання допомоги психічно хворим людям.

Для студентів медичних училищ, коледжів, академій та інститутів медсестринства.

 

Медсестринство в дерматології і венерології : навч.-метод. посіб. / В. І. Степаненко [та ін.]. - Київ : ВСВ «Медицина», 2018. - 416 с.

У навчально-методичному посібнику системно, відповідно до навчальної програми і тематичних планів медичних навчальних закладів викладено матеріал для практичних занять. У кожній темі розкрито актуальність, мету, що повинен знати та вміти студент, описано етіологію та патогенез, клінічні прояви, діагностику, лікування і профілактику різних дерматозів і захворювань, які передаються статевим шляхом. Питання, тести, клінічні задачі та завдання, запропоновані алгоритми для відпрацювання практичних навичок допоможуть студентам вивчити, повторити та закріпити навчальний матеріал.

Для студентів медичних училищ, коледжів, інститутів медсестринства і лабораторної медицини та для медичних працівників за спеціальністю «Дерматологія і венерологія».

 

12.05.2024

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту